GROOTSCHERMER

lintdorp aan de Eilandspolder
 

Dit is een nieuwe pagina.

Hier kunt u content plaatsen.


Een brief van de dorpsraad

Beste dorpsgenoten,
Bij deze ontvangt u een brief van de dorpsraad. We leven nog! Een hele tijd heeft u niets van ons gehoord. Wisselende voorzitters. Tekort aan bestuursleden. Maar we zijn terug! Met een vernieuwd en compleet bestuur. Al vanaf de jaarvergadering in februari, maar toen kwam ineens corona. Hopelijk kunnen we over enkele maanden weer een ledenvergadering houden. Maar omdat we nu niet langer willen wachten met u te informeren, ontvangt u deze brief.
Wat willen we?
We hebben veel ideeën in ons hoofd. Maar…, laten we bij de basis beginnen: Is er wel behoefte aan een dorpsraad in Grootschermer? De jaarvergaderingen worden immers slecht bezocht. We zien weinig animo om plaats te nemen in het bestuur. Wellicht denkt u: De overheid en de gemeente Alkmaar doen toch wat ze willen, daar kan een dorpsraad weinig aan doen. Of, iets positiever: We wonen leuk in Grootschermer, daar hoeft toch niets aan te veranderen?
Uiteraard denken wij daar anders over. Ja we wonen in een fantastisch dorp. Maar laten we dat zo houden. En vooral alert blijven. Hoeveel oog heeft Alkmaar nog voor ons? We werden gezien als één van de nieuwe pareltjes binnen de gemeente. In het begin zag je de burgemeester met een wethouder 2x per jaar door Grootschermer lopen. Maar die tijd lijkt voorbij. Wij denken echt dat we op een actieve manier Grootschermer op de kaart moeten houden. De gemeente moet niet óver ons beslissen maar mèt ons. En natuurlijk op een leuke manier. We zijn geen actie partij en al helemaal geen politieke partij.
Dat willen we graag doen. Voor de Grootschermernaren binnen het dorp en net buiten het dorp. Maar alléén als er genoeg draagvlak is. En daarom horen we graag uw mening. Niet alleen of er een dorpsraad moet zijn, maar ook over de zaken die spelen. Kort samengevat, wat vindt u dat wij moeten oppakken? Wat is belangrijk en wat niet?
Tevens willen we dit niet alleen met ons vijven doen. We zoeken mensen die projectjes samen met ons willen oppakken. Enkele vrijwilligers hebben zich al gemeld. En we hopen dat meer mensen dat doen. Niet om plaats te nemen in het bestuur, maar om wat klussen te doen waar u goed in bent. Voor het dorp.
Wat hebben we intussen al wel besloten en gedaan?
Er voorlopig nog even vanuit gaande dat u ons niet wegstemt, hebben we al wat zaken opgepakt. Hier een korte opsomming:
We hebben besloten om de wijze van lidmaatschap te veranderen: We willen af van betalende leden. Iedereen in het dorp zou tenslotte lid moeten kunnen worden, lid moeten zijn. Volgens de huidige statuten kan dat ook. Uw naam en adres is voldoende, als u tenminste 16 jaar oud bent. Verder is in de statuten bepaald dat de dorpsraad individuele leden heeft. Er kunnen dus meerdere leden per huishouden zijn. En omdat het niets kost, zouden wij het prettig vinden als iedereen zich opgeeft. Dat vergroot ook de kans voor subsidie! En u weet, alleen als u lid bent kunt u meestemmen en meebeslissen.
Een nieuw e-mailadres gemaakt: info@grootschermer.org. Eén adres dat door alle bestuursleden wordt gebruikt.
De website www.grootschermer.org vernieuwd en aangepast. Het is nog niet helemaal in orde, maar dat gebeurt snel. De bedoeling is om u, via deze site, op de hoogte te houden van alle activiteiten in het dorp. Daarnaast zullen er ook berichten op Facebook komen. We hebben twee vrijwilligers gevonden die dit gaan verzorgen, Stephan Tot en Misha Hoekstra.
De kerstboom, ieder jaar bij het Raadhuis, blijven we sponsoren.
We zijn lid geworden van Stichting Dorpswerk Noord-Holland. Zij adviseren ca 60 dorpsraden in de hele kop van Noord-Holland. Eerste gesprekken gehad en meteen al handige informatie ontvangen. Spoedig zullen we ook een keer afspreken met de dorpsraden van dorpen om ons heen. Waar lopen zij tegenaan? Hebben zij nog tips? En zijn er gezamenlijke belangen?
Verder zullen we contact onderhouden met:
- Bestuurders en ambtenaren gemeente Alkmaar waar nodig.
- Plaatselijke handhavers, wijkagent, gebiedsconsulenten.
- Staatsbosbeheer, provincie, Noord-Hollands landschap, waterschap, waar nodig.
Een belangrijk punt om te melden is dat we een gesprek gehad hebben met een door de gemeente ingehuurd adviesbureau (op hun initiatief). De gemeente onderzoekt of de dorpshuizen binnen de gemeente wel levensvatbaar zijn. Wij denken ze wel overtuigd te hebben dat in ieder geval ’t Wavertje moet blijven bestaan.
En dat we gesprekken gehad hebben met diverse kinderdagverblijven in de buurt. Noodgedwongen. Want helaas is peuteropvang Forte ermee gestopt. Wij vinden dat dit soort voorzieningen bij een dorp horen: Basisschool, sportclub, speelplekken, supermarkt, café, kerk en dus ook een kinderopvang! Mede met hulp van Niels Zijlstra is het ons gelukt om Kinderdagverblijf Groen te interesseren. De bedoeling is om niet lang na de grote vakantie weer op te starten. Lees verder, want hier hebben we nog een paar vragen over!
Daarnaast zijn we bezig om te kijken hoe en of we een jaarlijkse subsidie kunnen ontvangen. Uit interne bronnen blijkt dat veel dorps- en wijkraden in de gemeente Alkmaar namelijk subsidie ontvangen. Dat willen wij ook!
En dan nu onze verdere ideeën (waarvoor graag uw input)
Zoals gezegd is uw mening voor ons belangrijk. Daarom vragen we u om bijgevoegde vragenlijst in te vullen. Uiteraard bent u niet verplicht dit in te vullen (uw naam en adres is voldoende). Maar we zouden het wel op prijs stellen! En uiteraard wordt alles vertrouwelijk behandeld!
Na uw persoonlijke gegevens beginnen we met twee ja/nee vragen:
a. Of u lid wilt worden/blijven (kinderen +16 ook zéér welkom!)
b. Of u dringende dorpsinformatie per whatsapp wilt ontvangen. Bijvoorbeeld: “Vanavond Podium onder de Toren, er zijn nog kaartjes” of “Denk aan de veiling op het Scheepjeserf, begint vanmiddag om 1400 uur” of “Grootschermerweg gestremd tot vanavond laat ivm ….”. Dit wordt een één-richtings app, geen discussies, alleen informatie. (PS: de emailadressen verzamelen we voor de minder dringende informatie).
Daarna 23 andere vragen. We noemen een aantal ideeën en zijn benieuwd hoe belangrijk u ze vindt. In de schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor geheel onbelangrijk en 10 voor heel belangrijk. Omcirkelt u het juiste cijfertje. En dan gaat het er niet alleen om of het voor u belangrijk is, maar ook of het voor het dorp belangrijk is. En let op: Dit is slechts een inventarisatie. Het is niet zo dat we alles meteen zullen aanpakken. Maar we willen wel beginnen met de punten die voor u het belangrijkst zijn.
1. Hebben we een dorpsraad nodig?
De basisvraag! Hoe belangrijk vindt u het dat er een actieve dorpsraad is?
2. Inloop?
Is er dan behoefte aan een inloopuurtje? Bijvoorbeeld 1 keer per maand (of 1 keer per twee maanden) als het dorpsraadbestuur vergadert. Zodat u langs kan komen met opmerkingen en vragen.
3. Opknapbeurt Dorpshuis
Zoals boven al geschreven, wordt door de gemeente Alkmaar onderzocht of het Dorpshuis wel bestaansrecht heeft. De gemeente is namelijk de eigenaar van ’t Wavertje, wij doen slechts het beheer. We doen er uiteraard alles aan om het te behouden en dat gaat gerust wel lukken. Maar zullen we dan gelijk doorpakken? ’t Wavertje kan ons inziens wel een enorme opknapbeurt gebruiken. Het kan een stuk gezelliger, zowel binnen als buiten. Nu het bij de gemeente Alkmaar op de agenda staat, is het misschien ook het moment om er subsidie voor te vragen.
Goed idee? Of waar maken we ons druk om?
4. Splitsen dorpshuis en dorpsraad en openen dorpsfonds
Het is nu allemaal één. Door contributies gedurende de afgelopen 50(?) jaar is de kas opgelopen. Dit geld willen we in een fonds stoppen, een dorpsfonds. Ten eerste hopen we dat mensen en bedrijven er op een gegeven moment geld gaan bijstorten, als men ziet dat er goede dingen mee wordt gedaan. Ten tweede denken wij er juist aan te doen door het uit elkaar te halen, en de dorpsraad en dorpshuis onafhankelijk te laten draaien.
5. Informatievoorziening
Vaste informatie op de website over alle verenigingen, sportclubs en ander dorpsgebeuren. We hebben een zeer rijk verenigingsleven in Grootschermer, waar de dorpsraad zich natuurlijk niet mee wil bemoeien. Maar we zien behoefte om de informatie te bundelen, met een duidelijke agenda op de website of in een nieuwsbrief. Welke activiteiten zijn er in het dorp en wanneer?
Ook denken wij dat het interessant is om de bezigheden van de basisschool en kinderopvang te delen met de rest van het dorp.
6. Welkom nieuwe bewoners
Een welkomstbrief naar nieuwe bewoners met de nodige informatie. En een uitnodiging voor de eerstkomende jaarvergadering. Moeten we daar aandacht aan besteden?
7. Kinderopvang
Bent u het met ons eens dat we deze voorziening willen houden in Grootschermer?
(en sorry voor alle administratie, hiervoor vragen we u nog een extra vel in te vullen. Dit is ons gevraagd door Groen Kinderopvang. Ze willen graag weten waar behoefte aan is. Uiteraard alleen als dit voor u van toepassing is.)
8. Ouderenopvang
Dit werd genoemd door Stichting Dorpswerken: Is er behoefte aan een soort van ouderenopvang zodat men elkaar kan ontmoeten? Bijvoorbeeld 1 of 2 ochtenden in de week dat er (gratis) koffie geschonken wordt. In het dorpshuis. En misschien uit te breiden met klaverjassen, sjoelen, tafeltennis, etc, etc.
Of bijvoorbeeld 1 keer per maand een warme maaltijd aanbieden. Dit wordt door de gemeente al gestimuleerd. Laagdrempelig uiteraard. En ook gelijk een goede reden om het dorpshuis te verbouwen, want met de huidige keuken wordt het erg lastig om een goede maaltijd te bereiden.
9. Veiligheid
Moeten wij (dorpsraad) daar iets mee? Of is de inbrekersalert app daarvoor voldoende?
10. Elektriciteitsdraden
Sinds de beginjaren 70 staan er hoogspanningsmasten in de Eilandspolder. Ze kwamen er onder hevig protest van de lokale bevolking. Uiteindelijk is er gezegd dat de draden hier tijdelijk kwamen, met de strenge belofte dat ze onder de grond zouden gaan zodra dat technisch mogelijk is. Het is nu technisch mogelijk. Tevens zijn er allerlei rapporten dat de straling niet ongevaarlijk is. En staan ze volgens de richtlijnen te dicht bij de huizen.
Dus: Zullen wij eens onderzoeken of er iets te bereiken valt? Dat is geen kleine en gemakkelijke klus, maar we kunnen eens een start maken.
11. Zonnepanelen
Je ziet ze steeds meer op de daken. Logisch, want er is behoefte aan groene energie. Maar zijn ze mooi? Er zijn alternatieven, alleen niet echt in Grootschermer. Bijvoorbeeld het volleggen van daken van boerderijschuren die je als huiseigenaar kunt adopteren, zoals ze ook in De Rijp doen. De WJ Driessenschool heeft ook een mooi dak.. Samen kan het ook goedkoper. En met samen bedoelen we ook echt samen, dus geen geld dat er tussen blijft hangen. Maar wat vindt u? Moet de dorpsraad hier induiken of juist niet omdat dit privé beslissingen zijn?
12. Windmolens
Is het egoïstisch als we zeggen dat we ze liever niet in de buurt hebben? Beter ergens klusteren, dan ze lukraak overal neerzetten? En de boer aan wie gevraagd wordt of hij er eentje op zijn land wilt hebben, is niet objectief als hem een zak geld geboden wordt.
13. Glasvezel
Na de buitengebieden ook doortrekken in het dorp?
14. Groenonderhoud
Vindt u het belangrijk dat wij ons daarmee bemoeien? Of gaat het wel goed zo?
Overigens…, wij bemoeien er ons al mee.., we hebben het vernieuwen van plantenbakken op het Scheepjeserf financieel mede ondersteund. Mooi geworden toch?? Andere initiatieven kunnen we ook financieel ondersteunen. Laatst hoorden we iemand opperen: “De binnenstad van Alkmaar heeft in het voorjaar bloemen aan de lantaarnpalen. Zoiets zou bij ons ook mooi zijn. Misschien te beginnen aan de leuning van de bruggen…”.
Ja, is dit iets waar we ons voor zouden kunnen inzetten?
15. Wegenonderhoud
Hier dezelfde vraag. Moeten we ons druk maken om een verzakkinkje hier en daar? Of zijn er belangrijkere zaken?
16. Algehele verkeersveiligheid.
Idem.
17. Parkeergelegenheid
Idem
18. Verlichting op het Noordeinde
Veel mensen vinden het vrij donker ’s nachts. Te donker. U ook? Moeten we hier induiken?
19. Bouwinitiatieven
Is dit een taak voor de dorpsraad? Of beter verre van blijven? De één snakt naar nieuwe woningen, want er is bijna niets beschikbaar voor de instromers. De ander wil het dorp juist klein houden. Maar wat als de overheid in 1 keer met bouwplannen komt? Of als een projectontwikkelaar zich meldt?
20 t/m 22 Zijn er nog punten die we vergeten zijn? En houdt u zich niet in om een extra A4-tje toe te voegen als u uw verhaal niet kwijt kunt bij de stippeltjes. Of schrijf door op de achterkant.
23. Hulp
Ja, en nu nog een belangrijke vraag: U ziet de lijst is best wel groot. Heeft u zin om met ons mee te helpen? En zo ja, voor welk van de bovenstaande onderwerpen kunnen we eventueel op uw hulp rekenen?
Tot slot…
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Wilt u uw ingevulde A4-tjes in de kleine envelop doen? U kunt ze vervolgens door de brievenbus gooien op het adres dat op de envelop staat. En anders komen we ze bij u ophalen in de week van 29 juni tot 3 juli.
Houdt u deze website in de gaten. Hier zullen we u op hoogte houden. Hoeveel leden hebben we kunnen inschrijven? Wat is de uitslag van de enquête? En alle andere informatie.

Met vriendelijke groeten,
De dorpsraad
info@grootschermer.org
Alex, Jan, Suzanne, Judith en Han