JAARVERGADERING DORPSRAAD 13 FEBRUARI 2018

 

UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING DORPSRAAD GROOTSCHERMER

 

Het bestuur van de Dorpsraad Grootschermer  nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering  op dinsdag 13 februari 2018 in het dorpshuis ’t Wavertje.   Aanvang 19.30 u.

 

De agenda staat vermeld op onze web site www.grootschermer.org

 

Na de vergadering , die naar verwachting een half uur tot drie kwartier in beslag zal nemen, is er een lezing over  het Fort Marken-Binnen onderdeel van de Stelling van Amsterdam .

 Wij hebben de voormalig  beheerder  Kees de Wildt bereid gevonden om deze interessante lezing te geven in ons dorpshuis, de lezing is ook vrij toegankelijk voor iedereen die daar in geïnteresseerd is.

 

Dus ook als u geen lid bent van de dorpsraad bent u van harte welkom.

 De aanvang van de lezing zal beginnen rond 20.15 uur

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Agenda:

 

 1.Opening/Welkom

2.Mededeling Lezing Kees de Wildt

3.Samenstelling bestuur post vacant secretaris

4.Verslag van de voorzitter over het afgelopen jaar

5.verslag van de penningmeester aansluitend verslag van de kas controle commissie

6.Verkiezing kas controle commissie

7.Verslag beheerster Dorpshuis 't Wavertje

8.Rondvraag

9.Sluiting

 

Koffie ..Lezing over het Fort Marken-Binnen


Notulen van de jaarvergadering d.d.  14 februari 2017

1)Opening

Mededelingen:

Na de vergadering zal Inga Tessel een lezing geven over het beheer van de Eilandspolder door Staats bosbeheer en tevens een uitleg over het land aansluitend aan het Zuideinde wat bestemd gaat worden als honden uitlaatplaats.

2)Notulen

De notulen worden door de vergadering goed gekeurd

3)Verslag van de voorzitter

Terugblik op  het achterliggende verenigingsjaar.

Met de gemeente is er gekeken naar het functioneren van het dorpshuis m.b.t de WMO .

Bekeken is of er iets gedaan kan worden voor vluchtelingenwerk of tafeltje dekje, het inzetten van mensen met een beperking.

Ons dorpshuis is na onderzoek beoordeeld als beperkt toegankelijk, ook het ontbreken van een keuken/kookgelegenheid brengt beperkingen met zich mee.

Het oordeel is dan ook dat ons dorpshuis blijft functioneren zoals nu de gang van zaken is, verhuur voor de verenigingen en verhuur voor particulier gebruik in de privé sfeer.

Bij Landelijke en gemeentelijke verkiezingen  doet het dorpshuis  dienst als stemlokaal

Het Raadhuis dat geëxploiteerd wordt door een nieuw opgerichte stichting , heeft ook contact gehad met de dorpsraad.

Daar het raadhuis in de toekomst ook gehuurd kan worden is er gekeken naar elkaars belangen.

Zowel het Raadhuis als ’t Wavertje bedienen een geheel andere verhuurstijl waardoor we elkaar niet zullen “beconcurreren”

De dorpsraad heeft de IJsvereniging gesteund met een donatie van 1500 euro voor de aanleg van het speelterrein op het oude voetbalveld.

Burgemeester en wethouders hebben een bezoek gebracht aan Grootschermer  en met de dorpsraad gesproken over de gang van zaken na de fusie met de gemeente Alkmaar

Voor het Slooten fonds werd  het Kermis comité beloond als vereniging van  het jaar, als vrijwilliger werd Eric Suk in het zonnetje gezet.

Dit seizoen heeft de dorpsraad in samenwerking met Arjan Postma ook weer een sucsesvolle rondvaart gehouden door de Eilandspolder

 

 

4)Verslag van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar

 

D e penningmeester doet verslag over de financiën over  2016.

2016 kent een positief exploitatie overschot.

De huur opbrengsten vallen wat lager uit dan voorgaande jaren.

De bank kosten vallen hoger uit doordat kosten van de creditcards zijn verhoogt en doordat er veranderingen zijn van de kostenregeling voor verenigingen en stichtingen door de Rabobank.

De post diversen bevat naast de normale aanschaffen voor onderhoud en presentatie ook de aanschaf dit jaar van een nieuw koffiezetapparaat een waterkoker en een nieuwe stofzuiger

You Too heeft als vaste gebruiker van het dorpshuis al twee maal gebruik gemaakt van de Subsidie voor bewonersinitiatieven die verstrekt wordt door de gemeente Alkmaar.

De voorzitter wijst nogmaals op de mogelijkheden voor het dorp en bewoners om gebruik te maken van deze subsidie mogelijkheid.

 

5)Verslag van de Kascommissie

De kascommissie  Mireille Sampimon en Kalle Slaap geven aan dat er geen misstanden zijn aangetroffen.

Wel geven zij advies om de facturen en de te innen contributie met meer regelmaat te versturen.

Facturen voor het gebruik van ’t Wavertje blijven nu te lang liggen.

 

6)Verkiezing Kascommissie

De heer Kalle Slaap is aftredend als commissielid ,derhalve moet een nieuw lid worden gekozen

Mireille Sampimon blijft in de commissie en Tine Zwaan meld zich aan als nieuw lid van de kascommissie.

 

 

7)Rondvraag

Effy Mooy informeert of er bij de toekomstige honden uitlaatplaats ook afval bakken en een bank geplaatst gaat worden en wie de uitlaat plaats bij houdt.

We zullen met de gemeente en SBB overleggen

Cor Thomas informeert of voor de aanleg van de wifi aansluiting ook subsidie aangevraagd kan worden. Dit zullen we navragen.

De heer Cohen  wil graag in een van de kasten ruimte hebben voor de spullen van Het Koersbal.

We zullen zorgen voor extra ruimte

Tevens vraagt hij of de kapstok weg kan uit de bergruimte, die geeft problemen bij het  ophalen en opbergen van het kleed wat gebruikt wordt bij Koersbal.

Jan Pilkes vraagt of ze de oude stoelen mogen hebben als er nieuwe aangeschaft gaan worden.

Dit is voor hun stichting in het Oostblok

 

 

8)Sluiting