JAARVERGADERING 2017

Op 14 februari houdt de dorpsraad haar jaarvergadering voor alle leden en geintresseerden.

De vergadering vindt plaats in het dorpshuis 't Wavertje , de aanvang is om 19.30 uur(half acht)

De notulen van de vorige jaarvergadering staan ook op de website en voor leden die ze graag persoonlijk toegestuurd willen hebben kunt u mailen naar Theo Louter

Aansluitend op deze vergadering geeft Inga Tessel van Staatsbosbeheer een presentatie over het werk en de natuur in de Eilandspolder

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DORPSRAAD GROOTSCHERMER                     Maandag 11- Januari -2016   om 19:30

in ,, ’t WAVERTJE “  te Grootschermer

 

1)  Opening

De voorzitter heet de 24 aanwezigen  van harte welkom en opent de vergadering .

2)  Mededelingen

 

Bestuurslid Noraly Methorst meldt zich afwezig i.v.m. het oppassen op haar kinderen. Zij heeft de mooie flyer met de uitnodiging gemaakt                 

Er zullen na de vergadering  2 presentaties gehouden worden.                          

De eerste presentatie wordt gehouden door de Dhr. Klaas Krul en zal een terugblik zijn op het  vroegere werken op een boerenbedrijf in de Eilandspolder vóór de verkaveling en bruggenbouw.                                                                        

 De tweede presentatie zal hierna aanvangen  en gaat over de Stichting Buurtbemiddeling  welke zich bezig houdt met het bieden van oplossingen         bij ruzie of onmin tussen buren en wordt gehouden door Mevr. Natalie Peters.

 

3) Notulen

De notulen worden goedgekeurd door de vergadering.

4) Verslag voorzitter

 

 Terugblik van de voorzitter op de achterliggende periode betreffende zaken waarin de Dorpsraad een rol heeft gespeeld zoals het ophalen van de jaarlijkse contributie, alle zaken die met beheren van het dorpshuis te maken hebben , zoals het schoonmaken van de huurders na gebruik van de accommodatie en het netjes opruimen van attributen zodat anderen daar geen last van hebben.

Na de toewijzing van de subsidie in het kader van de Plasterkgelden zijn zonnepanelen geplaatst en de toiletgroep gerenoveerd. Er is een presentatie geweest van de HVC en ook van het Hoogheemraadschap.                                 

 Een natuurrondwandeling door het dorp is gehouden onder leiding van A. Postma , de boswachter uit Driehuizen. Een afspraak met hem is ook gemaakt voor een rondvaart door de oostelijke Eilandspolder . Parkeerplaatsen op het oude voetbalveld aangelegd en ook een kinderijsbaan(initatief IJsclub)  . Er wordt door de gemeente beter onderhoud aan de groenvoorzieningen gepleegd

Het Noordeinde is opnieuw ingericht met snelheidsbeperkende voorzieningen. Er wordt echter nog steeds snel gereden. Op het Zuideinde is de weg en de riolering geheel vernieuwd en de speelplaats helemaal gerestaureerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. De nieuwe brug op het Zuideinde is feestelijk geopend door de Burgemeester Dhr. Bruinooge. Er is een contactavond geweest in Alkmaar waar alle wijkraden vertegenwoordigd waren  . Een regiegroep voor Schermer is opgericht en heeft subsidie te verdelen voor bewoners initiatieven (geen eten, drinken of arbeid wordt hieruit betaald). Voor het Slootenfonds is uit Grootschermer voorgedragen Coraline Reitsma en als vereniging het Kermis Commité. Het eerste werd gehonoreerd , het tweede niet . Polderhart kreeg de verenigingsprijs. Het afscheid van Juf Atie van de peuterspeelzaal , zij ging met pensioen.                                

Ook een voorlichting over het beter scheiden van afval en het ophalen hiervan in Stompetoren is door het bestuur bezocht. Medio Februari wordt ook het plastic en oud papier in containers opgehaald . Hiervoor krijgt ieder huishouden er 2 containers (Kliko’s) bij. Voor de nieuwe speeltoestellen op het schoolplein van de Driessenschool heeft de dorpsraad subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Dit omdat de werkgroep geen wettelijke status heeft.

 

5)  Aanvulling op punt 4 door de secretaris.

 

Er is door de dorpsraad 1500 euro beschikbaar gesteld voor om bij te dragen aan de realisatie van speeltoestellen door de IJsclub op het oude voetbalveld . Is het mogelijk om subsidie van de Regiegroep te krijgen om bij te dragen aan de realisatie van de herinrichting van het schoolplein?

6) Verslag penningmeester

De penningmeester doet verslag over de financien over 2014 en 2015.             De kascontrolecommissie is niet aanwezig maar heeft een verklaring van goedkeuring aan de penningmeester overhandigd. Desondanks is er enige kritiek op het niet vermelden in het verslag van nog niet betaalde facturen door huurders van het gebouw. De penningmeester zegt toe dit in het vervolg te vermelden. Er is subsidie ontvangen voor de renovatie van de toiletgroep en het instaleren van zonnepanelen in 2014. Waardoor het overzicht geflatteerd wordt. Dit is echter in 2015 weer uitgegeven . De inkomsten uit de verhuur zullen waarschijnlijk stijgen want de criteria t.a.v. de gebruikers zullen soepeler toegepast worden.

7) Verkiezing nieuw kascontrolecommissielid.

De heer Aldert Pilkes is aftredend als kascommissielid ,Kalle Slaap blijft nog een jaar aan, Derhalve moet er een nieuw lid gekozen worden. Mireille Samplidon wordt gekozen als nieuw kascommissielid.

8) Bestuurssamenstelling en vernieuwing.

Voorzitter , secretaris en penningmeester zijn gedateerde personen. I.v.m het aftreden van bestuurslid Sandra Laan is Peter Breedt nu secretaris én beheerder van het Wavertje. Graag wil het bestuur nieuwe en jongere kandidaten voor genoemde posities verwelkomen . Er is echter weinig respons uit de vergadering.

9) Rondvraag

Mevr. Bood heeft gezien dat er mannen met oranje jassen rondliepen en wil weten wat die deden. Uit de vergadering wordt geantwoord dat er een verkeers- of aanduidingsbord geplaatst is.

Dhr. Cohen vraagt of er in de opbergkamer voor de verenigingen beter opgeruimd kan worden. Hij heeft moeite de attributen voor koersbal tevoorschijn te halen doordat de kist waarin dit zit niet bereikbaar is door spullen van andere verenigingen. Het bestuur zegt toe dit te zullen regelen met de andere verenigingen.

Mevr. Marees vraagt of de belijning van de buitenwegen nog terugkomt. En het Noordeinde verzakt weg naar de wegsloot. Dit zal met de gemeente overlegd worden.

Mevr . Zwaan heeft klachten over de digitale bereikbaarheid . Dit schiet vooral in het buitengebied te kort. Het bestuur zal hierover informatie vragen.     

Mevr. Voetel heeft gezien dat er na de herbestrating en inrichting van het Zuideinde nu al trottoirbanden gebroken zijn. Ook draait er een wegwijzer met alle winden mee . Contact opnemen met Stadswerk 072.

 

Dhr. Plugboer vraagt of het bushokje opgeknapt kan worden. Deze vraag is al eerder gesteld en Connexion heeft geantwoord dat bij klachten er alleen een halte bij het Gemeentehuis blijft en de andere opgeheven worden . Beter niets zeggen is dus de boodschap.

Tevens vraagt men of Urk opgeknapt kan worden. De heggen zijn over het pad gegroeid en de tegels kunnen met een wasbord vergeleken worden. Stadswerk vragen.

Klaas Krul ,wil graag de bank bij het knikkerplantsoen schilderen . Dit mag hij graag doen.

Mevr . Prins zegt aansluitend dat alle straatmeubilair terplaatse groen word van alg.

10) Sluiting.

 

De voorzitter sluit de vergadering en kondigt de sprekers aan.